OVK

Obligatorisk ventilationskontroll utförs av en oberoende, certifierad kontrollant regelbundet. Innan ett ventilationssystem ska tas i bruk för första gången ska en första besiktning utföras. Därefter ska återkommande besiktningar göras regelbundet med olika intervaller. Beroende på hur långt det är mellan dessa besiktningstillfällen beror på omständigheter såsom typ av ventilation och typ av byggnad. Precis som med det mesta, finns det undantag inom OVK likaså. En del byggnader är helt eller delvis untantagna från kraven på OVK.

Byggnader där OVK-krav gäller


I Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1 § står det:

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Vissa byggnader och ventilationssystem är helt undantagna från kravet på OVK. Detta gäller bland annat en- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation. Kraven på OVK omfattar inte heller ekonomibyggnader, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. I lagen står:

 Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. (BFS 2017:10).

Allmänt rådStorkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader bör också betraktas som industribyggnader.Om det finns kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad bör ventilationssystem som betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras. (BFS 2012:6).

Här nedan syns en tabell på typ av byggnad respektive intervall och utifall ett krav finns på första besiktning.

Typ av byggnad och ventilationssystemKrav på första besiktningKrav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilationNejNej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilationJaNej
Skolor, vårdlokaler m.m.JaJa, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilationJaJa, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilationJaJa, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.NejNej

Varje typ av ventilationstyp har en förkortning. Här nedan visas förkortningen såsom ordförklaringen.

Ordförklaring till tabellen 
S-ventilationSjälvdragsventilation
F-ventilationFläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
FX-ventilationF-ventilation med värmeåtervinning
FT-ventilationFläktventilation där både frånluftsflödet och tilluftsflödet är fläktstyrt
FTX-ventilationFT-ventilation med värmeåtervinning