Denna hemsida har en ny ägare! Kika igenom vår hemsida och hitta det just du vill ta reda på om fastigheter.

Vi tillhandahåller fastighetsrelaterad information och det är alltifrån fastighetsförvaltning till skyldigheter som fastighetsägare.

Fastighetsstrategier

Fastighetsbolag utvecklar strategier för sin verksamhet och sitt fastightsbestånd. Inom fastighetsbranschen finns det många olika nischer och därigenom skapas utrymme för en uppsjö av fastighetsägare. Vissa verksamheter utgår ifrån kortsiktiga planer. Andra har längre perspektiv för sitt ägande och skriver av sina investeringar över längre tid.

Fastighetsstrategier kan struktureras efter olika modeller. Svensk fastighetsmarknad har varit relativt stabil, med flera decennier långa uppgångar i fastighetsvärden, sedan bankkrisen i början av nittonhundranittiotalet. Läget, läget, läget är ett mantra som gäller beträffande värdering av fastigheter. Aktiva fastighetsutvecklare jobbar med planer för utveckling och tillskott av en passande mix för marknadens behov: boende, serviceinrättningar, skolor och arbetsplatser.

Värdering av fastigheter

Investeringar i fastigheter är ungefär som att investera i aktier, eller i alla fall en delmängd av börsen. Investerare behöver ha en solid modell för att värdera fastigheter. Vilka tillgångar och risker finns inom fastighetsbolagets , vilken belåningsgrad har företaget på sina tillgångar. Erfarna spelare inom branschen gör kvalificerade gissningar om hur mycket vinst som kan genereras genom uppskattningar av beläggningsgrad, hyresintäkter och värdestegring. Noggranna fastighetsvärderingar kan hjälpa investerare att fatta bättre beslut när det gäller att köpa och sälja fastighetsbolag.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning innebär underhåll, drift, kontroll och övervakning av fastigheter eller markegendom. Bostäder, kommersiella eller offentligt ägda fastigheter behöver skötas för att inte förfalla. Många fastighetsägare anlitar professionella förvaltare, ”vaktmästare”. Olika fastigheter har olika behov av övervakning och underhåll så att fastigheten behålls i gott skick. För att sköta fastigheterna görs service, besiktning och underhåll med viss återkommande frekvens:

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

I fastigheter för boende är ventilationen A och O för trivsel. Sedan slutet på förra seklet finns lagar som reglerar att det måste finnas frisk luft i rummen där människor vistas. Lagarna instiftades som en följd av att människor insjuknade av dålig luft, och luft med mögel och svampsporer. En viktig del i skötsel av ventilation är den återkommande OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Exempel på bolag som utför OVK är Franska Bukten.

Byte av stammar

Stammarna, byggnadens stomme, reglar och betonggjutning, rör, eldragningar behöver besiktas, renoveras och bytas ut med jämna mellanrum. Lagar och byggnadsstandarder bestämmer när detta behövs göras.

Fasadrenovering

För att utstå väder och vind har många fastigheter ett skyddande lager av puts eller färg på fasaden. Målning av privata träfastigheter behöver göras i grova drag ungefär vart tionde år. Många sekelskiftsfastigheter i gamla delar av våra städer har puts som behöver bilas och blåsas bort för att därefter spruta på ny beläggning.

Drift, ventilation och energi

Driftsekonomin blir alltmer viktig i samhällsplaneringen på grund av den snabba miljöförändringen. Teknisk utveckling gör att fastighetsägare inte kan göra alltför långa investeringsplaner eftersom tekniken blir obsolet när ny, mer effektiv byggteknik introduceras.

Företagsmäklare Stockholm

Har du ett företag eller känner någon som har ett företag, som söker ny lokal i Stockholm? Att vända sig till en företagsmäklare kan vara ett mycket klokt val. Företagsmäklare Stockholm hjälper dig med marknadsföring, värdeberäkningar och juridisk vägledning gällande diverse lokaler och verksamheter. Anledningarna varför man ska vända sig till en mäklare är många. Att ha någon som kan marknaden bäst vid sin sida, är en trygghet i sig. Desto noggrannare du som ägare över företaget är med beskrivningar av behov och specifikationer, desto bättre resultat kan du vänta dig av din företagsmäklare.

Branschen samarbetar med KTH

På grund av brist på kompetent personal inom fastighetsbranschen finns sedan flera år en utbildning på KTH som heter Fastighet och finans. Utbildningen är inte en traditionell teknisk ingenjörsutbildning där merparten är matematik och fysik. Snarare har de tekniska kurserna balanserats upp med ekonomi och juridik – precis vad som efterfrågas på marknaden, speciellt i Stockholm och storstadsregionerna.