Fastighetsrätt & Entreprenadrätt

Fastighetsrätt –

Området kan delas in både allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Allmän fastighetsrätt rör regler kring köp, hyra och arrende av fastigheter, men också relationer mellan grannar. Speciell fastighetsrätt rör fastighetsbildning, expropriation, miljörätt och fler regler kring fastighetsplaner. De viktigaste lagarna inom den allmänna fastighetsrätten är:

 • Jordabalken
 • Bostadsrättslagen

De viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten är:

 • Fastighetsbildningslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Anläggningslagen
 • Expropriationslagen
 • Skogsvårdslagen
 • Jaktlagen
 • Fiskelagen
 • Minerallagen
 • Jordförvärvslagen

Fastighetsrätten räknas traditionellt sätt till civilrätten, dock har speciella fastighetsrätten många offentlighetsrättsliga inslag. Utmärkande drag är stark formbundenhet, större inslag av tvingande lagstiftning och även en stark ställning för publicitetsprincipen.

Entreprenadrätt –

Även kallat entreprenadjuridik, är det rättsområde som handlar om de juridiska frågor som uppstår vid en entreprenad. En entreprenad är ett företags åtagande att utföra ett större arbete eller leverans avseende en fast anläggning. Det är viktigt att göra skillnad mellan entreprenader i konsumentförhållanden och entreprenader i kommersiella relationer.

I konsumententreprenader gäller ofta konsumenttjänstlagen

 • Konsumenttjänstlagen gäller dock inte entreprenader som avser leverans.
 • Konsumenttjänstlagen är bindande och gör att entreprenören inte kan avtala bort vissa rättigheter för konsumenten, såsom rätten att innehålla betalning vid fel i entreprenad.
 • Konsumenttjänstlagen ger också på olika sätt konsumenten ett starkt skydd
 • Bland annat genom att det presumeras att det konsumenten säger avseende en småhusentreprenads omfattning och pris stämmer.